logo

Names of the Chess Pieces in different languages

You can use the names below and the abbreviations when you use algebraic chess notation in order to write a chess game. .

ENGLISH

( K ) King

( Q ) Queen

( R ) Rook

( B ) Bishop

( N ) Knight

Pawn


FRENCH

( R ) Roi

( D ) Dame

( T ) Tour

( F ) Fou

( C ) Cavalier

Pion


GERMAN

( K ) König

( D ) Dame

( T ) Turm

( L ) Läufer

( S ) Springe

Bauer


SPANISH

( R ) Rey

( D ) Dama

( T ) Torre

( A ) Alfil

( C ) Caballo

peón


TURKISH

( Ş ) Şah

( V ) Vezir

( K ) Kale

( F ) Fil

( A ) At

piyon


ITALIAN

( R ) Re

( D ) Donna / Regina

( T ) Torre

( A ) Alfiere

Alfiere ( C) Cavallo

pedone


HINDI

( R ) Rājā

( V ) Vazīr

( H ) hāthī

( O ) ūṁṭ

( G ) ghoṛā

pyādā


RUSSIAN

( Кр ) korol

( Ф ) ferz

( Л ) ladya

( С ) slon

( К ) kon

peshka


ARABIC

malik

vizier

rukhkh / tabiya

fīl
v ḥiṣān
baidaq


CHINESE

wáng

hòu
v jū

xiàng


bīng


JAPANESE

kingu

kuin

ruku

bishoppu

naito

pon

Chess softwares Chess books