HOME   PLAY CHESS   CHESS RULES   CHESS TACTICS   PROBLEMS    STUDIES    BOOKS
CHESS NEWS & HEADLINES

  follow on twitter chess news on facebook subscribe to chess news e-mail chess news on your site

China chess championship 2010


Chinese championship 2014 -- 2012 -- 2011

May 24 - June 6, 2010

Players Rating Points Tie break
1 Wang Hao 2722 7,51,5
2 Bu Xiangzhi2681 7,51
3 Zhou Jianchao 2652 7,50,5
4 Ni Hua2667 6-
5 Li Shilong 2514 6-
6 Li Chao B 2619 5,5-
7 Ding Liren 2547 5-
8 Zhang Ziyang2422 5-
9 Lu Shanglei2349 5-
10 Hou Yifan 2589 4,5-
11 Zhou Weiqi 2585 4,5-
12 Ji Dan 2379 2-


Tie break: The results among the players in the same point

Round 11

Wang Hao - Ni Hua : 1 - 0
Ding Liren - Zhou Weiqi : 0,5 - 0, 5
Li Shilong - Bu Xiangzhi : 0,5 - 0, 5
Ji Dan - Zhou Jianchao : 0 - 1
Hou Yifan - Lu Shanglei : 0 - 1
Li Chao B - Zhang Ziyang : 1 - 0


Round 10

Ni Hua - Li Chao B : 0,5 - 0, 5
Zhang Ziyang - Hou Yifan : 0,5 - 0, 5
Lu Shanglei - Ji Dan: 1 - 0
Zhou Jianchao - Li Shilong : 1 - 0
Bu Xiangzhi - Ding Liren : 1 - 0
Zhou Weiqi - Wang Hao : 0 - 1


Round 9

Zhou Weiqi - Ni Hua : 0,5 - 0, 5
Wang Hao - Bu Xiangzhi : 0,5 - 0, 5
Ding Liren - Zhou Jianchao : 0 - 1
Li Shilong - Lu Shanglei : 0 - 1
Ji Dan - Zhang Ziyang : 0 - 1
Hou Yifan - Li Chao B : 0,5 - 0, 5


Round 8

Ni Hua - Hou Yifan : 0,5 - 0, 5
Li Chao B - Ji Dan : 1 - 0
Zhang Ziyang - Li Shilong : 0,5 - 0, 5
Lu Shanglei - Ding Liren : 0 - 1
Zhou Jianchao - Wang Hao : 0 - 1
Bu Xiangzhi - Zhou Weiqi : 0,5 - 0, 5


Round 7

Bu Xiangzhi - Ni Hua : 0,5 - 0, 5
Zhou Weiqi - Zhou Jianchao: 1 - 0
Wang Hao - Lu Shanglei : 1 - 0
Ding Liren - Zhang Ziyang: 0,5 - 0, 5
Li Shilong - Li Chao B : 1 - 0
Ji Dan - Hou Yifan : 0 - 1


Round 6

Ni Hua - Ji Dan : 1 - 0
Hou Yifan - Li Shilong: 0 - 1
Li Chao B - Ding Liren : 0,5 - 0, 5
Zhang Ziyang - Wang Hao : 0,5 - 0, 5
Lu Shanglei - Zhou Weiqi : 0 - 1
Zhou Jianchao - Bu Xiangzhi : 0,5 - 0, 5
Round 5

Zhou Jianchao - Ni Hua : 0,5 - 0, 5
Bu Xiangzhi - Lu Shanglei : 1 - 0
Zhou Weiqi- Zhang Ziyang : 0,5 - 0, 5
Wang Hao - Li Chao : 0,5 - 0, 5
Ding Liren - Hou Yifan : 1 - 0
Li Shilong - Ji Dan : 1 - 0


Round 4

Ni Hua - Li Shilong : 1 - 0
Ji Dan - Ding Liren : 0,5 - 0, 5
Hou Yifan - Wang Hao: 0,5 - 0, 5
Li Chao B - Zhou Weiqi : 0,5 - 0, 5
Zhang Ziyang - Bu Xiangzhi: 0,5 - 0, 5
Lu Shanglei - Zhou Jianchao : 0 - 1


Round 3

Lu Shanglei - Ni Hua : 1 - 0
Zhou Jianchao - Zhang Ziyang : 1 - 0
Bu Xiangzhi - Li Chao B : 0,5 - 0, 5
Zhou Weiqi -M Hou Yifan : 0 - 1
Wang Hao - Ji Dan : 0,5 - 0, 5
Ding Liren - Li Shilong : 1 - 0


Round 2

Ni Hua - Ding Liren : 1 - 0
Li Shilong - Wang Hao : 1 - 0
Ji Dan - Zhou Weiqi : 1 - 0
Hou Yifan - Bu Xiangzhi : 0 - 1
Li Chao B - Zhou Jianchao : 0 - 1
Zhang Ziyang - Lu Shanglei: 0,5 - 0, 5


Round 1

Zhang Ziyang - Ni Hua : 0,5 - 0, 5
Lu Shanglei - Li Chao B : 0,5 - 0, 5
Zhou Jianchao - Hou Yifan : 0,5 - 0, 5
Bu Xiangzhi - Ji Dan : 1 - 0
Zhou Weiqi - Li Shilong: 0 - 1
Wang Hao - Ding Liren : 1 - 0


Share |

CHESS SOFTWARES


CHESS BOOKS